Nieuwsbrief Mei 2023

Planning en proces

Door alle betrokken wordt gewerkt aan het steeds concreter maken van het plan Archimedeskwartier. Zo worden o.a. door diverse adviseurs diverse milieuonderzoeken uitgevoerd. Dat zijn onderzoeken naar onder andere mogelijk geluidsoverlast van de snelwegen en het overige verkeer, naar luchtkwaliteit, stikstof en vele andere onderwerpen. De onderzoeken zijn nodig voor het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE), welke zich in een afrondende fase bevindt. Dit SPvE wordt opgesteld door Gemeente Utrecht en geeft aan wat de stedenbouwkundige randvoorwaarden en kwaliteitscriteria zijn waaraan het project dient te voldoen. Zo staat bijvoorbeeld in het SPvE hoeveel woningen het project telt, maar ook voor welke doelgroepen deze zijn bestemd. We gaan er van uit dat de ontwikkeling van dit gebied kan voldoen aan alle wettelijke en gemeentelijke eisen rondom de diverse milieu aspecten. We schatten in dat het SPvE na de zomer van 2023 klaar zal zijn.

 

Als het SPvE is afgerond, is de volgende stap een zogenaamde Anterieure Overeenkomst. Daarin worden diverse afspraken met de gemeente Utrecht voor de ontwikkeling van het Archimedeskwartier vastgelegd. De gemeenteraad zal besluiten over de het SPvE. Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen daarover ook hun mening geven. Nadere informatie over op welke manier dit kan volgt in één van de volgende nieuwsbrieven.

 

Als het SPvE door de gemeenteraad is goedgekeurd zal de ontwikkelaar in samenwerking met Gemeente Utrecht de bestemmingsplanwijziging in gang gaan zetten. Indien alle bovenstaande stappen voorspoedig verlopen, kan eind 2024 dan wel begin 2025 worden begonnen met de sloop van het huidige pand.

 

In het algemeen zijn de omstandigheden voor de bouw momenteel niet altijd even gemakkelijk. Niet alleen betekenen de ontwikkelingen rondom stikstof dat plannen voor nieuwbouw onder druk staan, maar ook maken de oplopende prijzen voor grondstoffen en marktontwikkelingen dat de prijsvorming van woningen de markt onzeker maakt en het uitdagend wordt om projecten nog te kunnen realiseren. Dit ervaren wij ook op de Archimedeslaan.   

 

Voorlopige planning
Hieronder is de voorlopige planning schematisch weergegeven. Hierbij gaan we uit van het meest positieve scenario, waarin het lukt om alle plannen en onderzoeken op tijd aan te leveren, met de gemeente over de financiële parameters overeenstemming te bereiken en de besluitvorming door de gemeenteraad snel is afgerond. Uiteraard is deze planning afhankelijk van de afspraken die we met de gemeente kunnen maken.

 

Huidig gebruik
Het pand staat momenteel leeg nadat het eerst 10 jaar gebruikt werd voor studentenwoningen. Helaas mochten we het pand niet langer dan 10 jaar gebruiken voor woningen omdat dat niet de oorspronkelijke bestemming was. Nadat de studenten het pand hebben verlaten, is het gebouw helaas in verval geraakt. Bewaking met camerabewaking en beveiliging is daarom noodzakelijk. Tot het moment dat het wordt gesloopt, wordt het gebruikt door de politie, douane, het leger en andere veiligheidsdiensten als oefenterrein.

 

Supermarkt
In het nieuwe plan is een volwaardige supermarkt voorzien voor zowel de bewoners van de nieuwe wijk als de omgeving. We hadden graag een tijdelijke supermarkt willen bouwen op de locatie, maar hebben hiertoe geen positieve reactie van de gemeente ontvangen. Omdat er ook plannen zijn voor een kleinschalige supermarkt op het USP wordt met de gemeente hiertoe nog afstemming gezocht.
 

Klankbordgroep
Voor het ontwikkelen van de plannen is het belangrijk om de inbreng van omwonenden en andere betrokkenen te horen. We hebben eind 2022 een bijeenkomst georganiseerd waar we in de komende maanden een vervolg op organiseren. Dat zal gebeuren met een klankbordgroep. Deze klankbordgroep is samengesteld uit mensen die zich hiervoor hebben opgegeven tijdens de laatste informatiebijeenkomst en vertegenwoordigers van het Bewonersoverleg Rijnsweerd. Met deze groep zullen we onder andere de verkeersontwikkelingen op en rondom het gebied bespreken. 

 

Nieuws uit de gemeente

 

-           Woonrapportage
Onlangs bracht de gemeente Utrecht de rapportage Wonen in Utrecht uit, met daarin alle actuele ontwikkelingen op het gebied van wonen in de gemeente. Hieruit blijkt dat er jaarlijks in Utrecht 2500 tot 3000 nieuwbouwwoningen beschikbaar komen. Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen is sinds 2021 meer dan gehalveerd. Utrecht is een jonge stad: de meeste inwoners zijn tussen 18 en 34 jaar.  Juist deze jongeren hebben een lagere kans op een woning. We hopen dat we met de woningen op het Archimedeskwartier een substantiële bijdrage kunnen leveren aan de woningnood in Utrecht.

 

-           Vragen van de gemeenteraad: Tracébesluit

Enkele weken geleden hebben gemeenteraadsleden vragen gesteld aan de wethouder over de ontwikkeling van de plannen voor het Archimedeskwartier.
Onlangs heeft de wethouder in antwoord op deze vragen aangegeven dat in de plannen voor het Archimedeskwartier versnelling gewenst is, maar dat dit mede afhankelijk kan zijn van het tracébesluit over de A27/A12. In het voorliggende tracébesluit schuift de snelweg een stuk op. Dit tracébesluit ligt nu bij de Raad van State, die naar verwachting later dit jaar met een besluit zal komen. We denken dat de ontwikkeling van dit gebied zowel in het huidige tracé als bij het voorliggende tracébesluit aan alle wettelijke en gemeentelijke eisen rondom geluid en luchtkwaliteit kan voldoen. Daardoor kan de gemeente dit gebied versneld ontwikkelen. 

 

Op de hoogte blijven
Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen of opmerkingen hebben, neem dan vooral contact met ons op via info@archimedeskwartier.nl. We helpen u graag verder.

We kijken uit naar de volgende stappen in de ontwikkeling van het Archimedeskwartier.

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens team Archimedeskwartier,

KondorWessels Projecten

nieuwsoverzicht